مجموعه پویانمایی دیرین دیرین این قسمت نمک
روز جهانی سلامت بر همگان باد!