مجموعه پویانمایی دیرین دیرین این قسمت پسته
آیا می توان پسته ها ا از گزند مهمانان نوروزی در امان نگه داشت؟
بی سر و سامانیان به این سوال پاسخ می دهند… اقلا سعی شان را می کنند!