ویژه‌ برنامه‌ قاچ خندوانه به مناسبت جام‌جهانی - قسمت سوم