مرد هندی سریعتر ازدستگاه خرد کن, پیاز ها را خرد می کند