خرابکاری های بامزه دختر کوچولو به قصد کمک کردن به مادرش