تفکر امروز تو باعث راحتی فردای خودت و همه خواهد شد.

لطفاً امتیاز دهید!