چه بسا چیزی را دوست دارید، در حالی كه شر شما در آن است (قران کریم).

لطفاً امتیاز دهید!