پیروزی در زندگی تاس خوب آوردن نیست، بلکه تاس بد را خوب بازی کردن است.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
  • صفحه 1 از 4

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها