كسی كه متعهد می شود برنده و فردی كه وعده می دهد بازنده خواهد بود.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها