بهترین مردم سودمندترین آنان به حال دیگران هستند.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها