نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی.
نوشتنی
نود32

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها