آفت دین سه چیز است: فقیه بدکار، پیشواى ظالم، مقدس نادان.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها