خداوند آزادی را آفرید و انسان بردگی را.
شاهین پرواز
باتری اصلی

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها

لطفاً امتیاز دهید!