امید،‌ دارویی است كه اگر شفا ندهد،‌ درد را قابل تحمل می كند.

لطفاً امتیاز دهید!