همواره لحظه ای پیش می آید كه دری گشوده می شود و به آینده اجازه ورود می دهد.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها