مرا بخوانید و درخواست کنید تا پاسخ دهم (قران کریم).

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها