سعی نكنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم، بكوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها

لطفاً امتیاز دهید!