در (کارهای) نیک و تقوا با یکدیگر همکاری کنید (قران کریم).
پرفکت پال

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها