عمر دست خداست ولی نتیجه آن به دست خود ما است. باید از ثمرات آن بهره بگیریم.

لطفاً امتیاز دهید!