مردان کوچک آرزو می کنند، مردان بزرگ اراده می کنند.

لطفاً امتیاز دهید!