از جمله فواید کار این است که روز را کوتاه و عمر را دراز می کند.

لطفاً امتیاز دهید!