کسانی که کمتر می فهمند بیشتر تحسین می کنند.

لطفاً امتیاز دهید!