یک اراده قوی بر همه چیز غالب می شود حتی بر زمان.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها