عصاره ی همه ی مهربانی ها را گرفتند و از آن مادر ساختند.
نوشتنی

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها