مرد بزرگ وقار دارد اما متکبر نیست و مرد کوچک تکبر دارد ولی وقار ندارد.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها