خونسردی بزرگترین صفت یک فرمانده است.

لطفاً امتیاز دهید!