پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم (خداوند).

لطفاً امتیاز دهید!