سوگندهایتان را وسیله تقلّب و خیانت در میان خود قرار ندهید (قران کریم).

لطفاً امتیاز دهید!