انسان آزاد خلق شده است، اما همه جا در بند و زنجیر است.