انسان ناامید،‌ كسی است كه قبول كرده در میان تمام موجودات ،‌ ضعیفترین باشد.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها