انسانی که قدر خود را نداند، چگونه می تواند قدر دیگران را بداند.
شاهین پرواز
باتری اصلی

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها

لطفاً امتیاز دهید!