کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها