موفقیت آخر راه نیست؛ شکست هم پایان نیست، آنچه مهم است جرات ادامه دادن است.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها