علت هر شکستی،عمل کردن بدون فکر است.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها