قطعا بدترین جنبندگان نزد خداوند، کرها و لالهایی هستند که نمی اندیشند.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها