خطاهای بشری اول رهگذر و بعد میهمان و چندی نمی گذرد که صاحب خانه می شوند.

لطفاً امتیاز دهید!