خوشا به حال کسی که درونش نیک و برونش خوب و بدیش از مردم به دور باشد.

لطفاً امتیاز دهید!