در بزرگواری ها پیشی گیرید و برای بهره برداری از فرصت ها شتاب کنید.

لطفاً امتیاز دهید!