آنان که بسیار وعده می دهند، بسیار فراموش می کنند.

لطفاً امتیاز دهید!