بهتر از رنگ خدایی رنگی نیست،پس به اعمالمان رنگ خدایی بزنیم.

لطفاً امتیاز دهید!