تنها به مدد چشمان دیگران است كه می توانیم به عیوب خویش بنگریم.

لطفاً امتیاز دهید!