عشق مزیت دو فردیست که دائم سبب رنج و اندوه یکدیگر می شوند.

لطفاً امتیاز دهید!