به ستارگان چشم بدوزید اما هرگز از گل هایی که زیر پای شماست غافل نشوید.

لطفاً امتیاز دهید!