آن طور زندگی کنید که اگر باز زنده شدید، همان گونه زندگی کنید.

لطفاً امتیاز دهید!