وجدانت را مجبور مکن که نفهمد آن چه را که می بیند.

لطفاً امتیاز دهید!