مردن فنا شدن نیست تعویض دوستان است.

لطفاً امتیاز دهید!