گفتگو با آدمیان ترسو، خواری بدنبال دارد.

لطفاً امتیاز دهید!