انسان زاییده شرایط نیست بلكه خالق آن است.

لطفاً امتیاز دهید!