مانند علما بنویس و مانند توده مردم حرف بزن.

لطفاً امتیاز دهید!