از نفرین مردم بترسید که چون شعله آتش به آسمان میرود.

لطفاً امتیاز دهید!