ارزش انسان به افکار و باورهای اوست.

لطفاً امتیاز دهید!