هیچگاه تنها نیستی، چرا که می توانی با خدا خلوت کنی.

لطفاً امتیاز دهید!