فرصت ها هرگز از دست نمی روند بلکه فقط به فرد دیگری داده می شوند.

لطفاً امتیاز دهید!