برای پیروزی ابلیس، كافی است آدم‌های خوب دست روی دست بگذارند.

لطفاً امتیاز دهید!