اگر همه چیز مهم باشد، پس بدان كه هیچ چیز مهم نیست.
پرفکت پال

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها