برگ در انتهای زوال می افتد و میوه در ابتدای کمال.بنگر چگونه می افتی؟.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها