بزرگترین درس زندگی این است كه گاهی ابلهان درست می گویند.
شاهین پرواز
باتری اصلی

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها

لطفاً امتیاز دهید!