اگر من دوردستها را می بینم، تنها به دلیل این است كه سوار بر غول تجربیات گذشتگانم.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها