مقصود از تكالیف دینی آرامش است نه دشواری.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها