در دنیا جز به دو کس خیری نیست: آن که گناهان خویش با توبه جبران کند و آن که در کارهای خیر سرعت گیرد.
پرفکت پال

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها