روزی به عقب برمی گردی و به آنچه گریه آور بود، می خندی.
نوشتنی
نود32

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها