عصاره ی همه ی مهربانی ها را گرفتند و از آن مادر ساختند.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها