شادی زمانی میسر می شود که برای رسیدن به اهداف خود بکوشیم اما زندانی آنها نشویم.
نوشتنی
نود32

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها