غیر ممكن است بتوان با بال كبوتر مانند عقاب پرواز كرد.
پرفکت پال

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها