فضیلت انسان در نگه داشتن حد وسط میان افراط و تفریط است.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها