ما انسان را به احسان به پدر و مادر سفارش کردیم (قران کریم).

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها