دو نفر می توانند با هم به یک نقطه نگاه کنند و آن را متفاوت ببینند.
پرفکت پال

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها