انسان زاییده شرایط نیست بلكه خالق آن است.
نوشتنی

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها