كشف، در حقیقت یافتن سرزمین های جدید نیست بلكه دیدن با نگاهی جدید است.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها