فرصت چیزی است اگر زیاد به دنبالش بگردید از دست می رود.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها