کسی که رحم و محبت می آفریند، زندگی خلق می کند.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها