با عشق،زمان فراموش می شود و با زمان هم عشق.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها