آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانای کارهای بزرگ را ندارد.
نوشتنی
نود32

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها